Algemene voorwaarden

Artikel 1.

 1. Huurder is verplicht de mobiele badkamer te voorzien van het meegeleverde disselslot. Bij het niet nakomen van deze verplichting zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van huurder.
 2. Huurder dient zorg te dragen voor goede reiniging tijdens en na afloop van de huurtermijn.

Artikel 2.

 1. Gedurende de tijd dat huurder over de mobiele badkamer beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van de mobiele badkamer zoals water, elektra, stalling voor rekening van de huurder en dient hiervoor zelf zorg te dragen.
 2. De op de huurovereenkomst vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. De huurprijs dient door huurder bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan, hetzij contact bij aflevering of voor aflevering middels overschrijving op de bankrekening van Sanitair op wielen.
 4. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder zijn de volgende kosten verbonden;
  – 75% van de huurprijs indien de startdatum van de huurperiode binnen twee weken van de annuleringsdatum ligt.
  – 50% van de huurprijs indien de startdatum van de huurperiode binnen twee maanden maar meer dan twee weken van de annuleringsdatum ligt.
  – 25% van de huurprijs indien de startdatum van de huurperiode meer dan twee maanden na de annuleringsdatum ligt.
 5. Huurder is verplicht, voordat de mobiele badkamer in ontvangst wordt genomen, aan de verhuurder de vastgestelde waarborgsom te voldoen.
 6. Minimale huurperiode is 2 weken.  Bij een huurperiode korter dan 2 weken wordt de huur voor 2 weken in rekening gebracht.
 7. Verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele kosten van reparatie en/of reiniging als bedoeld in artikel 6 en andere artikelen met de waarborgsom te verrekenen.
 8. Verhuurder verplicht zich de waarborgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst, indien huurder zich aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan, aan huurder te retourneren.

Artikel 3.

Reparatie en onderhoud wordt door verhuurder uitgevoerd of door verhuurder ingehuurde partij met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste weten en kunnen. Reparaties zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4.

De huurder is verantwoordelijk voor de vuilwaterlozing. De stroomvoorziening van de mobiele badkamer dient altijd via een geaard stopcontact te lopen. Tijdens een vorstperiode moet de stroom van de mobiele badkamer ten alle tijden aangesloten blijven.

Artikel 5.

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, w.o. vorstschade, welke gedurende de huurtijd aan de mobiele badkamer met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de verzekering van de verhuurder wordt gedekt met een eigen risico van € 50,- per schadegeval. De kosten voor het oplossen van storing en schade aan de afvoerpomp door ondeugdelijk gebruik zoals doorspoelen van toilet van materialen anders dan toiletpapier zijn voor kosten van de huurder.
 2. Verhuurder aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door  de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Inden de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag met een maximum van € 4,000,-
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Artikel 6.

Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder van Sanitair op wielen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan Sanitair op wielen met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 7.

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de mobiele badkamer door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.